اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
  •  35255550-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

تاثیرات برنامه توانبخشی

تاثیرات برنامه توانبخشی

• کاهش تعداد دفعات بستري بيماران HF و …….

• کاهش هزينه هاي بيمار و بيمارستان

• کاهش استرس و اضطراب همراهان بيمار و کاهش درگيري با پرسنل و کادر درمان

1- منافع روانشاسي 1- كاهش نگراني و افسردگي  2- افزايش ا عتماد به نفس   3- افزايش آگاهي 

 

2-  منافع اپيدميولوژيك          1. كاهش بيماريزايي  2-كاهش مرگ و مير 

3- کنترلريسك فاكتورها 1- كاهش كشيدن سيگار   2- كاهش تري گليسيريدوكلسترول         3- افزايش HDL

 4 - كاهش چاقي           5- كاهش هيپرتانسيون       6- افزايش متابوليسم كربوهيدرات 

4- منافع اقتصادي 1-افزايش فعاليت و بازدهي بيمار            2- كاهش مواردازكارافتادگي و ناتواني

 3-كاهش مراجعه به پزشك                     4- كاهش مصرف دارو

5- منافع فيزيولوژيك 1- افزايش ماگزيمم  برداشت اكسيژن VO2 MAX   2- كاهش مصرف اكسيژن ميوكارد براي كار معين MVO2

   3 - افزايش توان  و تحمل عضلاني       4- افزايش فعاليت فيبرينوليتيك خون       5- كاهش تجمع پلاكت

6- بهبود فونكسيون بطن چپ                7- افزايش مقاومت به فيبريلاسيون بطني.

8-بهبود فعاليت سيستم اتونوم

6- کنترلعلائم باليني 1- كاهش آنژين صدري         2- كاهش نفس تنگي               3- كاهش كلوديكاسيون                

 4- كاهش خستگي وضعف     

7- آناتوميكي 1- كاهش پيشرفت  بيماري     2- پسرفت وكاهش ضايعات آترواسكلروتيك             

3-  افزايش  بهبود جريان خون ميوكارد 

 

خبرنامه

ورود و ثبت نام

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166