سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

بیمارستان ارتقا دهنده سلامت

بیمارستان ارتقا دهنده سلامت

Down Ribbon: مرکز ارتقاء دهنده سلامت 

شبكه بيمارستانها و مراكز بهداشتي ارتقاء دهنده سلامت ( HPH[1]) نخستين بار توسط دفتر منطقه اروپايي سازمان جهاني بهداشت ( WHO ) به عنوان رويكردي زمينه اي براي سازمانهاي مراقبت سلامتي در جهت ارتقاي كيفيت مراقبت هاي سلامتي ، رابطه بين بيمارستانها  - مراكز بهداشتي ، جامعه و محيط و افزايش رضايتمندي بيماران ، خانواده هايشان و كاركنان بهداشتي درماني تشكيل شد.

يك بيمارستان يا مركز بهداشتي ارتقاء دهنده سلامت ( HPH ) به عنوان سازماني با هدف ارتقاي دستاوردهاي سلامتي ذينفعان خود ( بطور اوليه بيماران و خانواده هايشان ، توجه ويژه به نيازهاي گروههاي آسيب پذير كاركنان بيمارستاني ، جمعيت جامعه و نهايتاً محيط ) ، از طريق توسعه ساختار ، فرهنگ و تصميمات و فرآيندها شناخته مي شود .

ضرورت ارتقاي سلامت در بيمارستانها و مراكز بهداشتي :

از ديد مردم وظيفه اصلي پزشكي بطور عام و بيمارستانها بطور خاص مي باشد با اين حال اغلب اين امر با واقعيت فاصله ي زيادي دارد . در طول تاريخ بيمارستانها و مراكز بهداشتي ، حول توانايي درمان بيماريها و حمايت از سلامت بيماران توسعه يافته اند . بدين معني كه به درمان بيماريها پرداخته و در مواردي كه درماني موجود نباشد به تسكين درد بيماران مي پردازند اين توجه در سالهاي اخير به چالش كشيده شده است زيرا معكوس كردن سطوح افزايش يابنده ي بيماريهاي مزمن كه با افزايش سن جمعيت ديده مي شود ، نياز به پاسخي مؤثر دارد .

ارتقاء سلامت بر عوامل فردي و زمينه اي شكل دهنده عملكردهاي افراد با هدف پيشگيري و كاهش بيماري و بهبود تندرستي توجه دارد بنابراين مي توان ارتقاي سلامت را از فعاليت هاي پيشگيري از بيماري و آموزشي بهداشت افتراق داد.

عنوان

تعريف

پيشگيري از بيماري

" اقدام نه تنها به منظور پيشگيري از بروز بيماري ، مانند كاهش عوامل خطر ، بلكه در جهت متوقف كردن پيشرفت آن و كاهش تبعات آن وقتي كه بوجود آيد"

آموزش بهداشت

" فرصت هاي ايجاد شده بصورت آگاهانه به منظور يادگيري شامل برخي از انواع ارتباطات ، منظور ارتقاي سطح سواد سلامتي از جمله بهبود سطح دانش و توسعه مهارت هاي زندگي كه براي سلامت فرد و جامعه سودمند است"

ارتقاي سلامت

" فرآيند توانمند سازي افراد در افزايش كنترل آنها بر سلامت و ارتقاي آن "

 

مزاياي بيمارستانهاي ارتقاء دهنده سلامت ( HPH )

بر پايه شواهد ، مدارك خوبي از نتيجه سرمايه گذاري مراقبت هاي سلامتي در ارتقاي سلامت و افزايش توجه به ارتقاي سلامت و سياست هاي سلامتي وجود دارد.

بيماران و سازمان هاي مختص آنها

بيماران و سازمانهاي مرتبط با آنها از HPH مزاياي زير را بهره مي برند :

HPH بر نيازهاي بيماران ( و خويشاوندان شان ) در قالب فعاليت ها ، ارتباطات و اطلاع رساني متمركز ، توجه دارد.

HPH فرصت هاي بهتري براي مراقبت از خود فراهم نموده ، لذا منجر به كيفيت بهتر زندگي در بيمارستان مي شود.

هدف از HPH دستيابي به كيفيت بهتر مراقبتي است در حالي كه همزمان به ارتقاي پايدار دستاوردهاي سلامتي نيز مي پردازد.

 

كاركنان بهداشتي و درماني

ارتقاي سلامت و HPH از جهات زير به يكديگر مرتبط هستند :

هدف آن توسعه بيشتر مديريت و سازمان بيمارستان و مراقبت هاي سلامتي در مجموع است و بنابراين اصولاً به تمام اعضاي كاركنان توجه دارد. همزمان ، تمام كاركنان بيمارستان از راهبردهاي ارتقاي سلامت در محيط كار بهره مي برند.

كاركنان باليني ( پزشكان ، پرستاران و ديگر مشاغل ) از مديريتي كه بر دستاوردهاي سلامتي ، كيفيت زندگي مرتبط با سلامت ، رضايت بيمار و سواد بيمار توجه داشته باشد و نيز اصول ارتقاي سلامت را در استانداردهاي حرفه اي شان ( توجه ويژه به ارتباطات ، ارائه اطلاعات ، همكاري ) بگنجاند ، سود مي برند زيرا اين كار سبب افزايش تعادل تلاش / پاداش مي گردد.

اگر نقش هاي تخصصي مانند تيم بهداشتي ، بهداشت حرفه اي ، آموزش بهداشت و ديگر مراقبت هاي معنوي اصول ارتقاي سلامت مانند توانمندسازي و مشاركت در مراقبت را در فعاليت هاي معمول خود بگنجانند ، مي توانند در نتيجه توسعه ساختارها و فرآيندهاي بهتر براي وظايف اصلي خود و نيز دست آوردهاي بهتر ، از HPH بهره مند گردند.

 [1]Health promotion hospital

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166