سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

گالری تصاویر

IMG 2605
IMG 2637
baztavani-28
IMG 2668
baztavani-6
baztavani-9
baztavani-20
baztavani-23
baztavani-27
IMG 2611
IMG 2603
IMG 2601
baztavani-44
baztavani-38
baztavani-36
IMG 2686
baztavani-42
baztavani-18
baztavani-11
baztavani-31
IMG 2620
baztavani-13
baztavani-16
baztavani-14
baztavani-19
baztavani-7
baztavani-10
baztavani-30
baztavani-33
baztavani-45
baztavani-8
IMG 2608
baztavani-41
baztavani-29
IMG 2684
baztavani-22
IMG 2632
baztavani-1
baztavani-4
IMG 2636
baztavani-17
baztavani-12
baztavani-26
baztavani-25
baztavani-5
baztavani-21
baztavani-24
baztavani-3

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166