سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

تاثیر بازتوانی قلب بر امید به زندگی افراد

تاثیر بازتوانی قلب بر امید به زندگی افراد

کيفيت زندگي به عنوان يک شاخص مهم در بررسي ميزان تاثير مداخلات در بيماري هاي قلبي- عروقي است. بهبود کيفيت زندگي يکي از اهداف مهم بيمار براي شرکت در برنامه بازتواني قلبي مي باشد. در ايران در زمينه تاثير بازتواني قلبي بر کيفيت زندگي بيماران قلبي مطالعات کافي صورت نگرفته است. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير بازتواني قلبي بر کيفيت زندگي بيماران قلبي- عروقي بود.


مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي گذشته نگر، پرونده 100 نفر از بيماران قلبي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان به روش تصادفي ساده بررسي شد. اطلاعات دموگرافيک شامل اندازه قد، وزن و محيط شکم افراد مورد بررسي قرار گرفت. جهت تعيين ريسک بيماران و تدوين برنامه ورزشي قبل از شروع بازتواني، تست ورزش و اکوکارديوگرافي انجام شد و ظرفيت ورزشي و کسر تخليه بطن چپ محاسبه گرديد. شدت ورزش بيماران بر اساس 60 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب به دست آمده در تست ورزش تعيين مي شد. براي تعيين نمره کيفيت زندگي بيماران، پرسش نامه استاندارد شده کيفيت زندگي
SF-36  توسط فرد آموزش ديده براي بيماران تکميل شد. 24 جلسه برنامه بازتواني، هر جلسه شامل گرم کردن، ورزش هوازي، سرد کردن و آرام سازي همراه با ارايه رژيم غذايي و 8 جلسه آموزش بيمار در خصوص کاهش عوامل خطر، تحت نظارت تيم بازتواني انجام گرفت. در پايان دوره بازتواني همه آزمون ها، آزمايش ها و اندازه گيري ها تکرار شدند. کليه اطلاعات از پرونده بيماران استخراج گرديد و بر اساس گروه سني (زير 65 سال و 65 سال به بالا) و جنسيت توسط نرم افزار SPSS12 و با آزمون Independent t-test آناليز شد. همچنين براي مقايسه نمره کيفيت زندگي بيماران قبل و بعد از بازتواني از آزمون Paired t-test استفاده شد.

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166