سال 1399 سال جهش تولید

  •  35258354-035
  •  afsharhospital@ssu.ac.ir

برنامه مرکز توانبخشی قلب افشار

برنامه مرکز توانبخشی قلب افشار

برنامه مركز توانبخشي قلبي ريوي بيمارستان افشار

 

 

ايام هفته

مركز توانبخشي قلب

كلينيك پيگيري و پيشگيري

بيماران قلبي

آموزش درون بخشي

بيماران قلبي بستري

مسئول فني مركز

پزشك

مسئول مركز

پرستار

پزشك

مشاوره تغذيه

مشاوره روانشناسي و ترك سيگار

آموزش پرستاري

پزشك

آموزش پرستاري

مشاوره تغذيه

مشاوره روانشناسي

مشاوره

فيزيوتراپي

شنبه

 

آقاي دكتر وفايي نسب

خانم دكتر قنبری

خانم امراللهي ن

خانم دكتر هادیانی

خانم ملارضاييان

خانم توكلي

خانم امراللهي

خانم دكتر مهدوي

خانم اسدي

خانم دادرس

خانم پورحسيني

خانم دهقان

آقاي فاتحي

آقاي سپهر

يكشنبه

آقاي دكتر وفايي نسب

خانم دكتر قنبری

خانم امراللهي ن

خانم دكتر هادیانی

خانم خوشبين

خانم توكلي

خانم امراللهي

خانم دكتر مهدوي

خانم اسدي

خانم دادرس

خانم پورحسيني

خانم دهقان

آقاي فاتحي

آقاي سپهر

دوشنبه

آقاي دكتر وفايي نسب

خانم دكتر قنبری

خانم امراللهي ن

خانم دكتر قنبري

 

خانم پورحسيني

خانم دهقاني

خانم توكلي

خانم امراللهي

خانم دكتر هادياني

خانم دادرس

خانم دادرس

خانم دهقاني

خانم دهقان

آقاي فاتحي

آقاي سپهر

سه شنبه

آقاي دكتر وفايي نسب

خانم دكتر قنبری

خانم امراللهي ن

خانم دكتر قنبري

خانم خوشبين

خانم توكلي

خانم امراللهي

خانم دكتر هادياني

خانم اسدي

خانم دادرس

خانم دهقاني

خانم دهقان

آقاي فاتحي

آقاي سپهر

چهارشنبه

آقاي دكتر وفايي نسب

خانم دكتر قنبری

خانم امراللهي ن

خانم دكتر هادياني

 

خانم دهقاني

خانم ملارضاييان

خانم توكلي

خانم امراللهي

خانم دكتر عباسي

خانم دادرس

خانم اسدي

خانم ملارضاييان

خانم دهقان

آقاي فاتحي

آقاي سپهر

پنجشنبه

آقاي دكتر وفايي نسب

خانم دكتر قنبری

خانم امراللهي ن

خانم دكتر هادياني

خانم خوشبين

خانم توكلي

خانم امراللهي

خانم دكتر عباسي

خانم دادرس

خانم اسدي

خانم ملارضاييان

خانم دهقان

آقاي فاتحي

آقاي سپهر

 

·        مشاوره تغذيه و روانشناسي بيماران مراجعه كننده به مركز توانبخشي قلب نيز توسط مشاوران تغذيه و روانشناسي اين مركز انجام مي گيرد.

·        فيزيوتراپي بيماران مراجعه كننده به مركز توانبخشي قلب و بيماران كلينيك پيگيري و پيشگيري نيز توسط مشاوران فيزيوتراپي مركز، آقايان فاتحي و سپهر انجام مي شود.

 

تماس با ما

آدرس
یزد،بلوار جمهوری اسلامی،بیمارستان محمد صادق افشار

شماره تماس
035-35258354
035-31602161
035-31602162
035-31602166